Malayalam Kambi Kathakal - അടിപൊളി മലയാളം കമ്പി കഥകള്‍

Malayalam Kambi Kathakal, Kathakal Download , Kadakal Malayalam,Kathakal Mallu,Malayalam Kambikathakal, Kambi Pdf, Kathakal Malayalam,Kathakal Malayalam, മലയാളം കമ്പി കഥകള്‍

മലയാളം കമ്പി കഥ – പാലും പഴവും – 1

മലയാളം കമ്പി കഥ – പാലും പഴവും – 1

എന്റെ പേരൂ ദേവൻ ഞാൻ ഇവിടെപറയാൻ പേകുന്നത് എനിക്ക്ഉണ്ടായ ഒരൂഅനുഭവമാണ്
ഞാൻ കൊയംമ്പത്തൂര് ഒരു മാരെജിനു പേവുകയായിരുന്നു എന്റെ യാത്ര ബസിലായിരുന്നു എനിക്ക് രാത്രി 9മണിക്കാണ് ബസ് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഫുഡ്എല്ലാം കഴിച്ച് ബസിൽ കയറിഇരൂന്നു ഞാൻ മയങിപേയി പിന്നെ ഞാൻ എണിക്കുമ്പോൾ ബസ് കുറച്ചുദൂരം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ത്രിശൂർ എന്റെ തെട്ടടുത്തസീറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രി വന്നിരുന്നു ഞാൻ വലിയകാരിയംആക്കില്ല

അപ്പേൾ ബസ് കുറച്ചുനേരം അവിടെപിടിച്ച്ഇട്ടു അപ്പേൾ ഞാൻ ഒരുചായകുടിക്കാൻഇറങി അപ്പേളാണ് ഞാൻ ആചേച്ചിയെ നേക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെക്കൂടെ ഹസ്ബന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ അകടയിൽനിന്ന് ചായകുടിച്ചുകെണ്ട് എന്തകയേസംസാരിക്കുന്നു ഞാൻഅത്എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അടുത്തുചെന്നുനിന്നു ചേച്ചിയുടെക്കൂടെ ഭർത്താവും ഒരു 1വയസുകാണും ഒരുകുഞ്ഞൂം അമ്മായിഅഛനും അമ്മായിഅമ്മും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിന് ചേച്ചിയെകാളും പ്രായം തേന്നും ചചേച്ചിക്ക് നല്ലപ്രായകുറവാ എന്റെഒരുഊഹം പറയുകയാണെക്കിൽ ചേട്ടന് 32 ചേച്ചിക്ക് ഒരു 25 കാണു ഇനി ചേച്ചിയെകുറിച്ച്പറയാം നല്ലപെക്കം അതിനെത്തവണ്ണം ഒവർഅല്ല പിന്നെനല്ലശെയ്പ്പ് നമുടെസിനിമാനടി കാവ്യമാധവന്റെ ഒരുബേടിശെയിപ്പ്ഉണ്ട്

പിന്നെനല്ലമുലയാണ് 34 സയിസ് വരുംമുലകൾ നല്ലകുണ്ടിയാണ് നടക്കുമ്പോൾ നല്ലപേലെകുലിക്കിയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകാണുമ്പോൾതനെ എന്റെകുട്ടൻ എഴുനെൽക്കും നടക്കുന്നതുകാണുമ്പോൾ പിടിച്ച് ആകുണ്ടിയിൽ കടിക്കാൻതോന്നും
ബസ്പുറപ്പെടാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പേൾ ഞാൻ ബസില്ലേക്ക് കയറിഇരുന്നു കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പേൾ ചേച്ചിയും കുഞ്ഞും വന്ന് എന്റെഅടുത്ത്ഇരുന്നു ഞാൻഓർത്തത് അവരുഎല്ലാവരുംകാണുഎന്നണ് പക്ഷെഅവരുചേച്ചിയെ യാത്രഅക്കാൻവന്നതാണ് ഞാൻഇരിക്കുന്നത് വിൻറ്റേസിറ്റിലാണ് ചേച്ചിഅവർക്ക്റ്റാറ്റ കെടുക്കുവാൻവേണ്ടി എന്റെ സയിടിൽകുടെ തല പുറത്തെക്ക് ഇട്ട് അവരേടു യാത്രപറയുകയായിരുന്നു …

ചേച്ചിയുടെ മുലയുടെകുറച്ചുഭാഗവും കഷത്തിന്റെഭാഗവും എന്റെമുഖത്തിന്റെഅടുതായി വന്നു എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഗന്ദം എന്നെമത്തുപിടിപ്പിച്ചു അങനെകുറച്ചുനേരം…

നിനിരുനെക്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ കയറിപ്പിടിചേനെ ബസ്മുവ്ആയിതുടങിയപ്പേൾ ഞാൻ ചേച്ചിയെ ലഗേജുവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു അങനെ ഞാൻ ചേച്ചിയേട് കുടുതൽ ഇടപഴകാൻതുടങി ഞാൻവിവരങൾതിരക്കാൻതുടങി

ചേച്ചിയുടെ പേരുഎന്താ……?

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

എന്റെപേരു പാർവതി വിട്ടിൽ എന്നെ പാറുഎന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്പറഞ്ഞു

മേന്റെ പേരുഎന്താ?

ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേവൻ

മേൻ എവിടയാപേകുന്നതു എന്തുകാരിയതിനാണ് പേകുന്നത് ?

ഞാൻഒരുമാരെജ് ഫംഷനുപേകുവാണെന് പറഞ്ഞു കേയംമ്പത്തുരാണ്

ചേച്ചി എവിടയാപേകുന്നതു പേകുന്നത് ?

ഞാനേ എനിക്ക് ഒരു intervew ഉണ്ട് അതിനുപേകുവാണെന്നു പറഞ്ഞു
ഞാൻ സംസാരത്തിനിടയില്ലും ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടിലും മുലയിലും ആണ് നേക്കുന്നത്

മേൻ എന്നെ ചേച്ചിഎന്ശിളക്ണ്ട കേട്ടാ എന്നെ പാറു എന് വിളിച്ചാൽമതി ഓകെ പാപു …… എന്തേ…… നീ വിളച്ചുപടിക്കുവണേടാ…
ചുമ്മാവിളിച്ചുനേകിയതാണെ പിണങല്ലെ പാറുകുട്ടി

കുഞ്ഞുനല്ലകരച്ചിലാണല്ലേ ?

അവന്നുവിശനിടാടാ കരയുന്നത് ആണേ ഞാൻ ചേച്ചി കുഞ്ഞിനു മുലകെടുക്കുന്നതുകണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന വല്ലതും കെടുക്ക് ചേച്ചി….
അപേൾ ചേച്ചി ബാഗിൽ നിന്ന് കുപ്പിപാലു അവനുകെടുതു അങനെ എന്റെ പതധി നടനില്ല
പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാനുളള ഒരുസ്രമംനടത്തി അങനെ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ മുലയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് തെട്ടു നല്ല പഞ്ഞികെട്ടുപേലെ ഇരുന്നു ആ മുലകൾ ചേച്ചിക്ക് മനസിലായി എന്റെ മുലയിൽ തെടാനുള്ള എന്റെ അടവ്ആണെന്ന്
ഞാൻ കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയി ചേച്ചിയുടെ തുടയിലും മറ്റുസ്ഥലങളിലും മുട്ടാനും തട്ടാനും തുടങി

അതു ചേച്ചിക്ക് മനസിലായി എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി സാരി കുറച്ചു താഴ്ത്തി മുലയുടെ വിടവു കണാൻപറ്റുന്നതുവരെ താഴ്തിവച്ചു
ഇതുകണ്ടഞാൻ എന്തുചെയണം എന്നുഅറിയാതെ ആയിപേയി അതുമാത്രമല്ല എന്റെ കുട്ടൻ എഴുനേൽകാനും തുടങി എന്റെ മുൻവശം പെങിനിൽക്കുന്നതു ചേച്ചികണ്ടു ചേച്ചി അതുകണ്ടു ചിരിച്ചു എനിക്ക് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപേൾ ബസിലുളള എല്ലവരും ഒറങി ചേച്ചിയും കുഞ്ഞും ഉറക്കത്തിലായി അപ്ഫേൾ ഞാൻ
എന്റെ കുട്ടനെ കയിൽ എടുത്ത് പിടിച്ചുകെണ്ടെഇരുന്നു ചേച്ചി ഉറങി എന്ന് ഓർത്ത് മുലയിൽ മെല്ലെപിടിച്ച് ഉഴിയാൻതുടങീ പക്ഷെചേച്ചി ഇതെല്ലാകാണുനുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പേൾ ചേച്ചി എന്റെ കുട്ടനെ കൈകെണ്ടു തെട്ടു എനിക്ക് പെടെന്ന് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചുപേയി ഞാൻ
പാറു ചേച്ചി അടിച്ചുതരട്ടെ?
മമമമ
കുഞ്ഞു കയിൽള്ളതുകെണ്ട ചേച്ചിക് അധികം ഒന്നും അനങാനെന്നും പറ്റില്ല
ചേച്ചി പിടിച്ചു തന്നപ്പേൾന്നെ നല്ലപേലെ പാലു ചീറ്റിതെറിച്ചു അവിടെ എല്ലാ വീണു
തുടരും..

Updated: March 31, 2017 — 6:18 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download This Full Story PDF
Malayalam Kambi Kathakal - അടിപൊളി മലയാളം കമ്പി കഥകള്‍ © 2017
Content security powered by Jaspreet Chahal