മനസ്സിലെ പ്രതികാരം

തുണ്ട് കഥകള്‍  – മനസ്സിലെ പ്രതികാരം

പ്രിയാപ്പേട്ട കുട്ടുകരെ ഞാന്‍ അലക്സ്

അദൃമയാണ്.. ഞാന്‍.. ഇവിടെ.. ഐഴുതുന്നത്. അക്ഷര തെറ്റ്ഉണ്ടകില്‍..

ക്ഷമികുക്ക…

ഞാന്‍ ഇവിടെ പറയാന്‍ പേകുന്നത് ഐന്‍റെ സുഹ്ര്‍ത്തിന്‍റെ..ജിവിതത്തില്‍ നാടന്ന കഥയാണ്..

കുറെ വര്‍ഷം.. മുന്‍ബാണ് സംഭവം.. നടക്കുന്നത്… ..

അവന്‍റെ പോര് സക്കറിയ

കാണന്‍ ചുള്ളന്‍… ഐത് ഒരു പെണ്ണ് മേഹിക്കുന്ന.. സൗന്ദരൃം..

ഇന്ന് അവന്‍റെ പെണ്ണ് കാണല്‍ ചടങ്ങ് അയിരുന്നു….

ഞാനും. അവനും.. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടുകരാന്‍. തേമാസും.. ഉണ്ട്…

ഞങ്ങളെ പറ്റിപറയാം..

സക്കറിയ ഗള്‍ഫിലാണ്…അര്‍ട്ടിടാക്ക്..

തേമാസ് നാട്ടില്‍ പോലിസാണ്

കുറെ കഷ്ടപെട്ടിടുണ്ട്

ഒന്നു ഏഴുതി ഐടുക്കന്‍…

. …. .. അള് പൂലിയാണ്…

ഞാന്‍ പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസെനിങ്ങ്.. സിനിമായും. മാറ്റുമായിട്ട്. നടക്കുന്നു ..
പിന്നെ ഐന്‍റെ.. ഒരു.. നാശിച്ച.. സ്വഭാവം. ഐന്ന് പറഞ്ഞാല്‍… (കാലി) ചൂടാന്‍ സ്വഭാവം….. അരെങ്കിലും.. ചൂടായി… സാംസരിച്ചാല്‍… അപ്പോള്‍ കാലിഇളകും…. അവാന്‍.. അതില്‍ തെന്ന പിടിച്ച് നിക്ക്ന്നുണ്ട് ഐന്ന് തേന്നിയാല്‍… അവന്‍റെ കരാണകുറ്റി.. പേള്ളിച്ചിട്ട വാരു…

ഐന്‍റെ …. നാട്ടിലെ ഐല്ലവര്‍ക്കും.

ഇത് … നാന്നയിട്ട് അറിയാം….

പലപ്പേഴും.. ഞാന്‍.. ഒറ്റക്ക്.. മാത്രം.. ഉണ്ടകു… തേമാസ്… അലുവയിലെ ടൗണ്‍..സര്‍ക്കിളാണ്…

മിക്ക ദിവാസവും… അവാന്‍ ഇവിടെ വന്ന് പേകറാണ്… വരതെ അന്ന് ഞാന്‍ വളിച്ച് രണ്ട് തെറിപറായും… ഞങ്ങള്‍ ഇൗ മൂന്ന് പേര് കട്ട. കബ്നിയാ…

സക്കറിയ.. നാട്ടില്‍വാന്നല്‍.. തേമാസ്… ഒരു അഴ്ചലിവായിരിക്കും…

സക്കറിയ.. രണ്ട്മുന്ന് മാസങ്ങള്‍.. തിരുബോള്‍ വാരും… പാത്ത്.. പതിനാറ്.. ദിവാസം.. ഉണ്ടകും…

അത് അങ്ങേട്ടും… ഇങ്ങേട്ടും… വോഗം.. പോകും… അതിന്‍റെ ഇടയില.. അവന്‍റെ അമ്മച്ചിയും.. അപ്പച്ചനും.. അവനെ… വോഗം.. പിടിച്ച്.. പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാന്‍ തിരുമാനിച്ചത്.. അങ്കമാലിയിലാണ്.. വീട്..

പെണ്‍കുട്ടി… ഡിഗ്രി ഫെെനലിയാറാണ്.. ഒന്ന്.. പോയി.. നേക്കാന്‍പറഞു…

അങ്ങനെ പെണ്ണ്കണാന്‍ ഞങ്ങള്‍ മുന്ന്പോര്..പോയി…

വീട്ഐത്തി…

തോമസ്..

ടാാാ അലക്സാാ വീട് ഐല്ലാം.. പേളിച്ച്…

ഞാന്‍..

പെണ്ണ് അത്പോല അയാല്‍ മാതിയായിരുന്നു….

സക്കറിയ..

മതിയാക്കട… ഉൗളകളെ…
അവര് കാണും..

വോഗം.. വാാ.

ഐല്ലകിലേ…

ചങ്ക്..പിടാാ പിടാാ.. ഇടിക്കുന്നു…

അപ്പേഴെ അവന്‍റെ ചീഞ..കേമാഡി…

(ഞങ്ങളില്‍ മൂന്ന് പേരില്‍ കാണന്‍ ഐറ്റവും.. രാസം.. അവാന്‍ തെന്നയാണ്)

അങ്ങനെ വീട്ടില്‍കയറി.. പെണ്ണിന്‍റെ. അപ്പച്ചനോട്… സാംസരിച്ചു..

പിന്നെ പെണ്ണിന്‍റെ

അപ്പച്ചന്‍റെ.. കുശലം.. പറച്ചില്‍

ഐന്നേട്.. ചേദിച്ചു..ഐന്ത് പാരിപാടി..ഐന്ന്..

ഞാന്‍ .. മനസ്സില്‍ ഇപ്പോള്‍.. ഇതാണ്. പാരിപാടി.. ഐന്ന്.. ഉണ്ടയിരുന്നു….

ഞാന്‍. ..

പറഞ്ഞു… I’m Designer

ഇൗ.. സിനിമായില്‍ ഐല്ലാം.. പേസറ്റ്.. Designing

പിന്നെ തോമസിനോട്.. അയി..

തോമസ്.. പേലിസാണ്.. ഐന്ന് പറഞ്ഞപ്പേള്‍… തോമസിനോട്… ഐന്തകെ.. ചേദിക്കുന്നുണ്ടയിരുന്നു…….

ഞാന്‍ അവന്‍റെ മുഖത്തും.. സക്കറിയായുടെ മുഖത്തും.. ഐല്ലാം.. നേക്കി…വെറുതെ ചിരിച്ചു… തോമസ്.. പോട്ട്…അളിയാാ ഐന്ന്.. കാണ്ണ് അടച്ച് കാണിച്ച്തന്നു…

സക്കറിയ.. ടെന്‍ഷാന്‍ അടിച്ചു.. പണ്ടറാം.. അടങ്ങി…

അമ്മച്ചി വാന്നു പെണ്ണിനെ വിളിക്കാന്‍ പാറഞു…… പിന്നെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങള്‍..ഐല്ലാം.. ഉണ്ടയിരുന്നു.. അവിടെ… അരെയും.. ഒന്ന് നോക്കന്‍ .. പറ്റിയില്ല…. കേപ്പിലെ മാനൃത… അവള്‍ക്ക്.. മുത്ത ചേട്ടാന്‍ ഉണ്ട്.. നാട്ടില്‍..ബിസിനാസ്സ്അണ്.. Ren Car മാറ്റുമാണ്.. പൂള്ളി കലൃയാണമെല്ലാം.. കഴിച്ചു… കുട്ടികാള്‍. ഒന്നും അയിട്ട്.. ഇല്ല…

ഒരുഅനിയത്തി ഒരു അനിയാന്‍… പെണ്ണിന്‍റെ പോര് പറയാന്‍ മറന്നു.. ജെറിന്‍…

പോര് ഐല്ലാം കെട്ടപ്പേള്‍.. ഞാന്‍ കരുതി.. മൂടിഞ ലുക്ക് ഐല്ലാം. അകുമെന്ന്..

പക്ഷാ എന്‍റെ പ്രാതിഷ.. പോലെ .. കീടു.. അയിറ്റം…ചൂവന്ന.. തരത്തില്‍.. ചുരിദറേ.. അതേ… വെറെ.. എന്തേ.. ഡ്രസ്സ്.. ഐനിക്ക്.. അതിന്‍റെ.. പോര്… ഒരു.. അഡിയകിട്ടിയില്ല….

ഞാന്‍ തോമസിനെ കണ്ണ് .. ഇറുക്കി.. കാണിച്ചു…. അവാന്‍ വായപേക്കി.. നേക്കാാ..

ഞാന്‍ കലില്‍ ചവിട്ട്.. വായ അടക്കന്‍.. പറഞ്ഞു….
പിന്നെ സക്കറിയക്ക്.. ഒടുക്കത്ത. നാണം…

ഞാന്‍.. കയ്യ്കെണ്ട് .. അവന്‍റെകായ്യില്‍… താട്ടി… അവാന്‍ മെല്ല… അവളുടെ… മുഖത്തേക്ക്.. നോക്കി…

അവന്‍റെ മൂഖം.. ചുവന്ന്തുടിച്ചിടുണ്ട്…

ഞാന്‍

അവന്‍റെ ചെവിയില്‍… ചോദിച്ചു…

അാളിയാാാ ഐങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കല്ലെ….

അവാന്‍..

ഒന്നും…മിണ്ടിയില്ല…

ഉടാന്‍ തോന്ന

തോമസ്..

നിനക്ക് വല്ലതും.. സാംസരിക്കാന്‍.. ഉണ്ടകില്‍ സാംസരിക്ക്.. പിന്നെ ഒന്നും.. പറഞ്ഞ് വരാരുത്..

സക്കറിയ

തോമസിന്‍റെ മുഖത്തെക്ക്.. ദേഷൃത്തേടെ നോക്കി…

ഞാന്‍.. ഇത് കണ്ട് ഇത് കണ്ടു.. ചിരിച്ചു…

ജെറിന്‍െ അമ്മച്ചി.. പറഞ്ഞു… രണ്ട് പോരും.. പോയിട്ട് സാംസരിക്ക്..

സക്കറിയ.. വിറക്കുന്ന കാലുമായ്.. അവളുടെ റൂമിലേക്ക്… നാടന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts