ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് – 1

മലയാളം കമ്പികഥ – ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് – 1

എന്റെ പേര് മീയ ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ് പടിത്തം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പെൻകുട്ടികളെയും പോലെ എന്നെ യ്യും കല്ലാണം കഴിപ്പിച്ചു ഒരു അമേരിക്കൻ ചെറുക്കൻ വീശാഖ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം മാസം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കലെക്ക് പറന്നു ഒരാഴ്ച്ച അവിടെ കറങ്ങണം അതാ പ്ലാൻ പുതിയ സിറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്ര ട്ടു അന്ന് അവൻ എന്നെ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയത് ബിച്ചിലെക്കായിരുന്നു ബിക്കിനി ധാരീകളായ മധാമമാർ സായിപ്പൻമാരും ചില മധാമ്മ മ്മാർക്ക് ബ്രാപോലുമില്ല വിശാഖ് ന്റെ നിർബദ്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാനും ബിക്കിനി ധരിച്ചു ചുവപ്പ് ബ്രാക്കും നിക്കറും അവൻ ബർമുട മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കുളിച്ചുതുടങ്ങി ഇടക്ക് വിശാഖിന്റെ കൈ എന്റെ ശാരിരത്തിലുടെ നുഴയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു പേരും നല്ല കമ്പിയായി തുടങ്ങി ,, നമുക്ക് ഒരു ബീയർ കുടിച്ചാലെ ,, എനിക്ക് അതിനൊട് തല്പര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ബി ച്ചിന്റെ അടുത്ത ബിയർ പാർലറിലെത്തി അവിടുത്തെ അണുങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ടാബിലിരുന്നു ബിയർ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങീ എത്രയും പ്ര ട്ടന്ന് ഞങ്ങളുടെ എതിരെ ഇരുന്ന നാല് ചെറുപ്പക്കാർ കൈയ്യടി കൊണ്ട് എന്നിച്ചു വന്നു അതിലെ ഒരു പയ്യൻ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൈ തന്നു ” നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തേക്ഷ വാർത്ത ഇന്ന് ഇ ടാബിലിരിക്കുന്ന നൂറാമത്തെ കപ്പിൾസ്സിന് ബോഡി മാസ്സാജ് ഫ്രി “ഇതിൽപ്പരo സന്തോക്ഷം വേറെയുണ്ടേ ഞാനാണങ്കിൽ ഒരു മസാജ്പ്പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ബിയർ കുടിച്ചു എണിച്ചു എനിക്ക് തരിപ്പായി തുടങ്ങി ഞങ്ങലെ അവർ പാർലലിൻ ഉള്ളിലെക്ക് ക്ഷണിച്ചു വിശാഖിനെ ഒരു മദാമ വന്നു കുട്ടി കെണ്ടുപ്പോയി എന്നെ ആ നാല് പ്പെരിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു റുമിലെക്ക് ക്ഷണിച്ച .

അവനെ കണാൻ ഒരു ഉണ്ണി മുകുന്തനെ പ്പോലുണ്ട് ആറുമിലെത്തി ഒരു കട്ടിൽ ഒരു സോഫാ ഒരു മസ്സാജിങ്ക് സോഫാ എന്നിവയായി രിന്നു ആറു മിൽ കണാൻ ഒരു സ് ററാർ റുമുതന്നെ ” മാടം ഇവിടെ കിടന്നൊളു ,,അവനാ ബഡിൽ എന്നെ കിടത്തി റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു മറ്റു മൂന്നുപ്പേരും കുടി വന്നു മുന്ന് അമേരിക്കക്കാരനും ഒരു നീഗ്രോയും ആയിരുന്നു ” ഇവിടെ സ്ത്രികളാരുമില്ലെ ” ഓ സോറി മാടം നിങ്ങൾ മസ്സാജ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാ അല്ലെ അവർ നാലുപ്പേരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചുളിപ്പോയി “ഒക്കെ മാടം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇവിടുത്തെ എറ്റവും വലിയ പൈസയുള്ള മസ്സാജാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നാല് പെരാണ് മാടം ഈ തുണി ധരിച്ചോളു ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കാം ” അവർ റുമു വിട്ടു പോയി അവർത്തന്നത് ഒരു വെള്ളനോർത്ത പാന്റിയും വെള്ളാ ബാക്കും ഇത് രണ്ടും കെട്ടുന്ന ടായിപ്പായികന്നു ഞാൻ ബിക്കിനി അഴിച്ചു അവിടെ സോഫയിലിട്ടു അതു ധരിച്ചു പാന്റി ചന്തിയെ മറക്കുന്നതല്ല അകെ ഒരു ചെറിയ വള്ളിമ്മാത്രം ചന്തി വിടവിലൂടെ കടന്നുപ്പോകുന്നു പുവിനെറടുത്ത് അത് മറക്കാൻ മാത്രം കുറച്ചു തുണി ഞാൻ കട്ടിലിൽ കയറി കിടന്നു അല്പ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ വന്നു അവരെ കണ്ടു ഞാൻ ഞ്ഞൊട്ടി ലെഗ്ഗിൻസ് പേലെയുള്ള ഹാഫ് നീക്കറായിന്നു അവർ ധരിച്ചത് മുഴുത്ത കുണ്ണകളാരുന്നു അവരുടെ ത് എനിക്ക് എന്തെക്കെയെ തോന്നി തുടങ്ങി അവർ എന്നെ കട്ടിലിന്റെ നടുവിൽ കിടത്തി നാലു മുലയ്യിക്കും ഇരുന്നു .”കണ്ണുകൾ അടച്ചു മലർന്നു കിടക്കു മാഡം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാവും” ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു

ഒരുത്തൻ എന്റെ കൈ തടവുമ്പോൾ ഒരുത്തൻകഴുത്തും മറ്റുള്ളവർ തുടയും തടവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പേ തുട തടവുന്ന ഒരുഞ്ഞൻ എന്റെ കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു തടവാൻ തുടങ്ങി അറിയ്യാത്ത മട്ടിൽ അവന്റെ ചെറുവിരൽ എന്റെ കുതിപ്പെട്ടിലും പു റിലും പതിയുന്നയിരുന്നു ഇതിനിടക്ക് തുട തടവിയന്ന തുടയെന്നു ഉയർത്തി ഉറപ്പായും അവനെന്റെ പുവ് കണാനുള്ള പരിപ്പാടിയാ ഇത് ചന്തി തടവിക്കെങ്ങു ഇരിന്നവന് എളുമ്മായി അവൻ അടുത്ത തടവ് പുറിൻമ്മേൽ അമർത്തി തടവി ഞാനെന്നു ത്തൊട്ടി .

ഒരു റുമിയൽ നാല് ചെറുപ്പക്കരെന്നിച്ച് എന്നെ തടവുന്നു വിശാഖ് ഇതു വല്ലതും അറിയുണ്ടാവുമോ ഇതിനിടയിൽ കൈ തടവുന്നവൻ കൈപ്പേക്കി (ബായിക്ക് മുകളിലുടെ തടവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒന്നു ത്തെട്ടിയതാകണം പുറി ൽ അവന്റെ വിരൽ പതിക്കുന്നില്ല “മാഡം തിരിഞ്ഞു കിടക്കു” ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു അവർ മസ്സാജിങ്ക് ഒയിൽ എന്റെ ശരീരത്ത് ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്രാക്കും പാന്റിയും ഒയിൽ തെണ്ടുകുതുർന്നു അവർ ബ്രായ്ക്ക് മുകളിലുടെ തടവാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു പോർ അരക്കെട്ടിലും കഴുത്ത് തട വിക്കൻi ബായിക്കുള്ളിലുടെ ഒന്നു മുലഞെട്ടിൽ തെട്ടു എന്റെ അവസ്ത പറയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കമ്പിയായി തുടങ്ങി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുത്തൻ എന്റെ ബ്രാ അഴിച്ചു കളഞ്ഞു ഞൺ (പട്ടന്ന് മുലഞെട്ടുകൾ പോത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു രണ്ടു പ്പോർ അത് വിഫലമാക്കി “മാഡം ബ്രാ ഇറുക്കമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മസ്സാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല” ഞാണെന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതിനിടയിൽ അരക്കെട്ടി തടവി യവൻ എന്റെ തുടയ്യിടുക്കിൽ തടവാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പു റിലും ഒരു വിരൽക്കെണ്ടു അറിയാതെ തടവാൻ തുടങ്ങി ,,

മാഡം ഒന്നു എണിക്കാമോ” ഞാൻ എണിച്ചു നിന്നു ഇതിനിടയിൽ ആ നിഗ്രിയുടെ മേലിൽ മൊത്തം ഒ യിൽ ആക്കി അവന്റെ സാദനം കമ്പീയായി നിൽക്കുന്നു അവൻ ബഡിൽ നിവർന്നു കിടന്നു ഇനി മാഡം അവന്റെ മുകളിൽ കമന്നു കിടന്നോളു ഇതാണ് ഇമസ്സാജിന്റെ പ്രതേകത ഇതിനിടച്ചിൽ നി ഗ്രോയുടെ സാധനം നിക്കർ കിറുമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അവന്റെ മുകളിൽ കമന്നു കിടന്നു ഇപ്പോ എന്റെ മുല അവന്റെ നെഞ്ചിലാണ് “കുറച്ചു കയറി കിടക്കു” എന്നു പറഞ്ഞു

എന്റെ അരക്കെട്ടിൽപ്പിടിച്ചു മുകളിലെക്ക് ഉയർത്തി ഇപ്പോ അവന്റെ തല മുലയിടുക്കിലും എന്റെ പുറ് അവന്റെ കുണ്ണ ടെ മൊളിൽ കറ ട്ടായി പേട്ടന്ന് എന്റെ ചന്തിയിൽ എന്തോ അമരുന്നത് പ്പേലെ അതാ ഒരുത്തൻ ഒയിലിൽ കുളിച്ചു എന്റെ മേലിൽ കിടക്കുന്നു അന്റെ കുണ്ണ എന്റെ

ചന്തിയിലും എന്റെ പുർ അടിയിൽ കിടക്കുനവന്റെ കുണ്ണയിലും പതുക്കെ അവൻമ്മാർ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി ചന്തിയിലും പു റിലും കുണ്ണകൾ കയറാൻ തുടങ്ങി ഒ യിൽ ധരാളമുള്ളതിനാൽ തെന്നി തളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിടച്ചിൽ അടിയിൽ കിടന്നവൻ വായ തുറന്നു എന്റെ മുലത്തെട്ട് അവന്റെ വായീ ലാ യി “മാഡം ഈ പാന്റി ക്കാ ര ണം മസ്സാജ് നടക്കുന്നില്ല; ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയ്യാൻ തുടങ്ങന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ പുർണ്ണ നക്നയായി പ്രട്ടാന്നായിരുന്നു അത് സബവിച്ചത് മുകളിലും തഴെയും കിടന്നവൻ നീക്കരുരിക്കളഞ്ഞും ഇതിനിടയിൽ പുരണ്ണ നഗ്നരായി മറ്റു രണ്ടുപ്പേര്യം വന്നു എന്റെ പുറി ൽ നിന്ന് മദജലം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി പൂർ ഇതലുകളില്ലീ ൽ കുണ്ണ തെന്നി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്ര ട്ടന്നി നീഗോയുടെ കുണ്ണ എൻെ പുറീൽ കയറി “

ആ :ഞാൻ കരഞ്ഞുപ്പോയി അവൻ ആഞ്ഞു അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിടയിൽ മുന്നാമൻ എന്റെ വായിൽ കുണ്ണ കഴറ്റി അടിക്കാൻ തുടങ്ങീ ഞാൻ സുഖത്തിന്റെ കെടുമുടിയിൽ എത്തി റു മിൽ ഫ്സക്’ ഫ് സക് ശബ്ധം നിറയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല റൂമിൽസില്ക്കാരം ഉയന്നു തുടങ്ങി ഒരുത്തൻ ഗ്യഭത്തിലും അടിത്തെടങ്ങി വായയിൽ കുണ്ണ രണ്ട് പോർ കയറ്റി ഉമ്പിച്ച കുറെ നോരം അങ്ങനെ അടിച്ചതി.ന് ശേക്ഷം എന്നെ എണിച്ച നിർത്തി കാലു സോഫയിൽ കയറ്റി വച്ചു അടിച്ചു പു റിലും ഗുഭത്തിലും ഒന്നിച്ചു കുണ്ണ കയറ്റീ,.

തുടരും: …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts