കുഞ്ഞമ്മ

മലയാളം കമ്പികഥ – കുഞ്ഞമ്മ

ഞാൻ ചന്ധു ഞാൻ എവിടെ എയുതൻ പൊവുന്നത്‌ എനിക്‌ ഉണ്ടയ ഒരു അനുഭവം ആന്ന്
വന്നാ മാദി തുദഗിയ കലം മുതൽ എന്ദെ വന രാനി അന്ന് കുഞ്ഞമ്മ എണ്ട വിദിന്ദെ അപ്പുരം തന്നെ അൻ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വിദും ഞ്ങ്ങലുടെ വിട്ടുകർ തമ്മിൽ നല്ല ഭന്ദം അയിരുന്നു എനി കുഞ്ഞമ്മയെ കുരിച്‌ പരയുകയെനെങ്ങിൽ ഒരു 55വയസു പ്രയം കന്ദൽ അറ്റ്രയും പരയുല്ല കുഞ്ഞമ്മ വിട്ടിൽ എപ്പ്യും ബ്ലയുസും ലുങ്കിയും മനെ ഉദുക്കർ ബകെ കന്ന്ദൽ ആ ചന്ദിയിൽ ജകി വെക്കൻ തൊന്നും കുഞ്ഞമ്മെയെ കലിക്കന്മ്‌ എന്നുല്ല അഗ്രഹം എനിക്ക്‌ കുദി കുദി വന്നു എന്നൽ അതിനൊരു അവസരം ലബിചില്ലാ
കുഞ്ഞമ്മയെ ഒർത്ത്‌ വനാ മദിചു കൊണ്ടിരിക്കുനാ കലം വിട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്മയും അവരുടെ ഭർത്തവും മറ്റ്രമെ ഉല്ലു ഭർത്തവ്‌ അനെഗിൽ മുയു കുദിയനും ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഭർത്തവ്‌ കുദിചിട്ട്‌ രൊദിൽ വീനു അഹ പരിസർത്ത്‌ എന്ദെ വിദും കുഞ്ഞമ്മയുടെ വിദും മറ്റ്രമെ ഉണ്ടയിരുന്നുല്ലു കുഞ്ഞമ്മ എന്നെ വിലിചു ഒന്നും ഭർത്തവിനെ വിട്ടിൽ എതിക്കന്മ്‌ എന്ന് പരഞ്ഞ്‌ ഞ്ൻ അനെഗിൽ കുഞ്ഞമ്മയെ എങ്ങ്നെ കലിക്കം എന്നും വിചരിച്‌ ഇരിക്കുകയയ്‌രുന്ന്യ്‌ ഞ്നും കുഞ്ഞമ്മയും കുദി ഭർത്തവിനെ എദുതു അങ്ങെരു നല്ലാ വെല്ലതിൽ അയിരുന്നു സമയ്ം ഒരു 7അയിട്ടുണ്ടവും ഞ്നും കുഞ്ഞമ്മയും കുദി ഭർത്തവിനെ പൊക്കി എനിപ്പിട്ടു എന്നിട്ട്‌ വിട്ടിലെക്കു നദന്നു നദക്കുന വയിൽ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മുലയും ചന്ദിയും ഒകെ അയിരുന്നു എന്ദെ ഷ്രധ അങ്ങനെ വീീദു എതരയപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മുണ്ട്‌ അയിഞ്ഞു പൊയി അപ്പൊ ഞ്ൻ കനദ കയിച എന്ദെ കുന്നെയെ ഇപ്പി പൊട്ടി പൊകും എന്നാ അവസ്ത അയിപോയി ഞ്ൻ നൊക്കിയപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ അടിയുൽ ഒന്നും ഇട്ട്റ്റില്ലറ്റിരുന്നു ഞ്ൻ നൊക്കുന കന്ദ കുനജമ്മ ഒന്നു ചിരിചു ഞ്ൻ ഭർത്തവിനെ വിട്ടിൽ ഒരു മുലക്ക്‌ കിഡിയത്‌ എന്നിറ്റ്‌ വിട്ടിലെക്കു തിരിച്‌ പൊകന നൊക്കുംബൊ കുഞ്ഞമ്മ എന്നെ വിലിചു ധാ നീ ആ റ്റിവി ഒന്നു രെദിയ അക്കിയിട്ട്‌ പൊക്കൊ ഞ്ൻ റ്റിവി രെദിക്കൻ നൊക്കിയപ്പൊ കുഞ്ഞ ലുങ്കി കയിച്‌ എന്ദെ അദുതു വന്നു എനിക്ക്‌ എന്ന ചെയ്യന്മ്‌ എന്ന് അരിയില്ല കുഞ്ഞ എന്ദെ അദുതു വന്നു കവച്‌ ഇരിന്നു ക്ലെൻ ഷവ്‌ ചയിതാ ആ പൂവ്‌ ഞ്ൻ നൊക്കി കുഞ്ഞമ്മ ചൊദിചു നെ എണ്ട ആ നൊക്കി ഇരിക്കുനെ നിനക്ക വെനെമെങ്ങിൽ എദുതൊ എന്നു പരഞ്ഞ്‌ അത്‌ കെട്ടതും ഞ്ൻ ആ കരുത ആ പൂവ്‌ വയിൽ അക്കി ചപ്പി കുഞ്ഞ ന്മ കിടന്ന് പുലഞ്ഞ്‌ ഞ്ൻ അന്ന്ഞ്ഞ്ൻ അൻഞ്ഞ്ൻ ചപ്പി കുഞ്ഞ മ്മ എന്ദെ കുന്ന വയിൽ ഇട്ട്‌ ഉംബി അധിയ മയി കിട്ടിയ സുഗൻ കൊണ്ട്‌ ഞ്ൻ പിൂലഞ്ഞ്നും കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഷരിമം ഞ്ൻ അസ്വ്ദിചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts