കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുണ്ടി

മലയാളം കമ്പികഥ – കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുണ്ടി

ഹലേ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ഉൺടെൻഗ്ഗിൽ കഷ്മികുക.കഥയിലേക് വരാം എൻെറ പേരു പറയുൻനില്ല എൻെറ വീടിൻെറ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേഛിയുമായി ബൻധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ണാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ചേഛീടെ പേരു ഗൗരി എന്റെ തെട്ട അടുത്ത വീടു തന്നെയാണ് ചേഛീടെം വീട്.ഭർത്താവും രൻടു കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അവരുടെത്.ഭർത്താവിനു വെൾഡ്ഡിങ്ങ് ജോലിയാണ് ,എന്റെ വീടിന്റെ കുളിമുറിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചേഛി അലകാറ് ആ സമയം ഞാൻ മിക്കപ്പേഴും കുളിമുറീലായിരിക്കും.ചേഛീ ഇരുനിറമാണ് തുടുതുടുത്ത ശരീരമാണ്,

ചേഛീടെ കുണ്ടിയാണ് എറ്റവും അടിപ്പൊളി ആരു ഒന്ന് അതിൽ കടിക്കാൻ തോന്നും.ഞാൻ എന്നു ചേഛി അലക്കുന്ന സമയം കളിമുറീ കയറി നേരിൽ കന്ടു വാണം വിടുമായിരുന്നു.അങ്ങനെ ഇത് തുടർന്നു,ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ചേഛീടെം വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത ദിവസം.വീട്ടിൽ ബോറടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ കുതി ചേഛീം അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ കലക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ സന്തൊഷം കൊന്ടു കുളിമുറീലേക്ക് ഓടി കയറി.

ചേഛിയെ ഞാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടു കട്ടിളിൽ കിടത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചേഛീടെ ശഢി വലിച്ചുരി കുണ്ടി ഉമ്മ വക്കാനും നക്കാനും തുടങ്ങി.എന്നിട്ട് ബ്ര ഊരി മുല ഛപ്പാനും കടിക്കാനും തുടങ്ങി.ചേഛി പുളയുകയായിരുന്നു ഈ നേരം.ഇപ്പോൾ ചേഛി പുർണ നഗ്നയാണ് ചേഛീടെ പൂറും കുണ്ടിയും ഞാൻ ശരിക്കും അസ്വദിച്ചു നക്കുംതൊറു സുഖം കൂടുന്ന ഏക സ്ഥലം കുണ്ടിയും പൂറുമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചേഛിയൊട് പറഞു ചേഛി ചിരിഛ് കൊണ്ട് എന്റെ മുണ്ടും ശർട്ടും ശഡ്ഡിം അഴിച്ച് മാറ്റി എന്നിട്ട്.

ഊബാൻ തുടങ്ങി ഇത് കുറച്ച് നേരം തുടർന്നു. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടനെ എടുത്ത് ചേഛീടെ പൂട നിറഞ പൂറ്റിൽ ഇറക്കി സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു.എന്നിട്ട് അകത്തൊട്ട് തന്നെ പാലു കളഞത് ചേഛി ഗർഭം നിർത്തീ എന്നു.പറഞ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കെട്ടി പിടിച്ച് കിടന്നു.ആരുടെം അടുത്ത് പറയരുതെന്ന് എനൊട് സത്യം ചേയ്യിപ്പിച്ചു.സമയവും സാഹജരിയവും കിട്ടുംബോഴെക്ക ഞങ്ങൾ കളികൾ തുടർന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts