എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍റെ ചേച്ചി

മലയാളം കമ്പികഥ – എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍റെ ചേച്ചി

നാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നസംഭവത്തെയാണ് എവിടെപ്പറയുന്നത് എന്റെവീടിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന എന്റെകുട്ടുകാരൻ നാനും ഭയങ്കര ഫിറൻഡ്സ് ആയിരുന്നു നാം എപ്പോഴും അവെന്റെവീട്ടിൽപോകുമായിരുന്നു അവനു ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു അവളുടെമുലയും ചാംതിയും കാണNമനോഹരമായിരുന്നു എനിക്ക് പലതവണ കണ്ഡരൂൽപോയിട്ടുണ്ട്ഡ് എനിക്ക് അവളെയൊന്നുകാലിക്കണമെന്നു തുന്നിട്ടുണ്ട്ഡ് പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ഒരു അവസരത്തിനുവേണ്ടി നാൻ കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ നാനും അവന്റെ ചേച്ചീയും അടുപ്പത്തിൽസംസാരിക്കാൻതുടങ്ങി ഒരു ദിവസം നാനും ചേച്ചീയും ടീവീ കാണുകയായിരുന്നു അപോൾസമയം രാത്രി 1:00 ആയിരുന്നോ എന്റെ കുട്ടുകാരനും അമ്മയും മയക്കത്തിൽ ആയിരുന്നോ നാനും ചേച്ചീയും തനിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചി ദരിച്ചേരുന്നത് ഒരുവെള്ള നായ്ച്ചീയായിരുന്നോ ബ്രൈയ്‌സർ എട്ടില്ലായിരുന്നോ എനിക്കതു കണമായിരുന്നു എന്റെസകല കണ്ടറോളും പോയി പക്ക്ഷേ എനിക്ക് ചേചിയുടെ ആകാൻ തരുമോന്നു ചോദികാൻ ഭയമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുർച്ചസമയം ഇരുന്നു കുറച്ചകൈന്പോൾ ചേച്ചി പറന്ന്നോ എനിക്ക് വയർ വിദാനിക്കൊന്നു എന്നു നടക്കാൻ പാച്ചൂലാന്നു പറനൂ ചേചി പറ നു എന്ററോമിഎൽ കൊണ്ടാകാം പറനു നാൻ ചേച്ചീയുടെ തോളിൽ കയീട്ട് പതുകെ റൊമേലോട്ട് കൊന്ട്ട്പോയി കാറ്റെലിൽകെടത്തി അപ്പോഴാണ് നാൻ ഓര്ത്തത് എന്റെകായി ചേചിയുടെ മുലയിൽ ആയിരുന്നോ ചേച്ചി അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞീല എന്നിട് ചേച്ചീ പറനു വെക്ക്സ് പോർട്ടിതരുന്നു എനോട് ചോദിച്ചൂ എന്റെ മനസിൽ കോളിരുകോരി നാൻ വിക്ക്സ് എടുത്തു ചേചിയുടെ നെട്ടെയെല്ല് പോരാട്ടി ചേച്ചി പറനു വായചീൽ പോർട്ടൻ പറനു നാൻ പതുക്കെ വയച്ചീൽ തടവൻ തുടാകീ നാൻ പതുകെ മുലയിൽ കൈവച്ചു അമർത്തി ചേച്ചി മെല്ലെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ആ ആ എന്ന് എനിക്ക്മനസിലായി ചേച്ച്യേക്ക് വികാരം ഉണർന്നു എന്ന്മനസിലായി നാൻ ചേച്ചി ധരിച്ച നെറ്റിഉറിമാച്ചി എനിക്ക് ആക്രന്ദആം കൂടിവന്നു നാൻ രണ്ടുമുലകളും ഉമ്പിവലിച്ചു വയച്ചീൽ നാവേട്ടക്കാരാക്കി നാൻ പതിയെനാവ് തയൊട്ടുകൊണ്ട്പോയി പൂറിന്റെ അടുത്തുത്തെത്തി അവിടെകുറച്ചു മുടിയൊന്ടയിരുന്നോ നാൻ അവിടേക്ക് നാവിട്ട് നക്കാൻ തുടക്കി 20Mini റ്റോളം പൂർണക്കി നാൻ പതിയെ എന്റെ കുണ്ണ ചെച്ചയുടെ പൂറിലേക്ക് അമർത്തി അപൊള്ളതെന്നു മുയുവാനും കടന്നുപോയി എന്തരോമെനിസം അപ്പോള് തെന്നെ തിരിക്കാൻ വച്ചു നാൻ പതിയെ അകീ 30Mini റ്റോളം ചേചിയും കൊണ്ട് കെടന്നു എനിക്ക് പാൽ വന്നു നാൻപൊറത്തേക്കു ഇടതു ബെഡ്‌ഡിൽ വെള്ളം ചീറിനു നാൻ പതുകെ ബെഡ്ഡ് തുടച്ചെട്ടു ചെച്ചയുടെ പറനീട്ട് വീട്ടിലോട്ട്പോയി പീന്നിട്ട് പലതവണ കുട്ടുകാരന്റെ ചേച്ചയെ കളിച്ചേട്ടൻഡ് ചേച്ചിയുടെ അമ്മയെയും നാൻ കളിൽച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എഴുത്തിൽ ചേചിയുടെ അമ്മയെ കളിച്ചതേനേ പറയാം കാത്തിരിക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts