ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി ഷീല അനുഭവങ്ങള്‍ – 1

മലയാളം കമ്പികഥ – ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി ഷീല അനുഭവങ്ങള്‍ – 1

ഞാൻ ഷീല . ‘കുഞ്ഞുമോൾ’ എന്നു വീട്ടിൽ വിളിക്കും. എനിക്കു ഇപ്പൊൾ വയസ് 24 കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ചതു 08 Sep 1993 കോട്ടയത്തുള്ള ‘തിണ്ണവയലിൽ” ഒരു പ്രബുദ്ധ മൂസ്ലീം കൂടൂംബത്തിൽ. ഞാൻ എന്റെ പപ്പ്യൂടേയും മമ്മിയൂടേയും രണ്ടാമത്തെ പുതിയാണ് എനിക്കൂ നെരെ മൂത്തവൾ ലീലഷാഫി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഭർത്താവൂ എഞ്ചിനീയർ, ബാംഗ്ലൂരിൽ ആയിരുന്നു താമസ്സം ഇപ്പൊൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടു. ഇക്ക് (ചേചിയൂടെ ഭർത്താവൂ.) ഗൾഫിൽ ഒരു ബിസ്സിനെസ്സ് തുടങാൻ ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു പപ്പ് ഗൾഫിൽ ബിസ്സിനസ് മമ്മി തനി നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി വീട്ടമ്മ

ഇനി എന്റെ കാര്യം പറയാം എനിക്കു ഒരു 5-4″ പൊക്കം വരൂ. നല്ല ഫിഗർ 36സി-28-38 (ഫിഗർ നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്കു ഭയങ്കര താൽപ്പര്യമാണു). കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്സ് എഞ്ചിനീയരിംഗ് രണ്ടാം വർഷം നിർത്തി അങ്ങനെ അട്ടൻഡൻസ്സ് ഇല്ലാതെ ഇയർ ഔട്ട് ആയി ഞാൻ രാഗ്ഗ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളാരൂടെ കൂടിരിന്നു പടിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തത കൊണ്ടു പടൂത്തം അങ്ങി നിർത്തി

എന്റെ കല്യാണം 2011ലാണു കഴിഞ്ഞത്. ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ഒരു യൂണിവെർസിറ്റിയിൽ ജൊലിചെയ്യുന്നു. ഗൾഫിലേ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്നും ഒരു മോചനമായി ആണ് ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിചു ആലൊചിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊൾ എനിക്കു തൊന്നി എന്റെ ജീവിതം ഒരു ലേഘനം ആക്കണമെന്നു മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ മൊശമല്ല എന്നു ആണുങൾ ഒന്നു മനസ്സിലാക്കട്ടേ. ഇനി എന്റെ ഭർതാവിന്റെ കാര്യം പറയാം. 6 അടി 2 ഇഞ്ചു പൊക്കം വല്യ തിരകെട്ടില്ലാത്ത ശരീരം പക്ഷെ സാമനം മെലിഞ്ഞതാണു നീളം ഒരു 8 കാണം പക്ഷെ കട്ടി പൊര പിന്നെ ആൾക്കു കമ്പിയാകൂംബൊൾ കേറ്റും നാല, അടി കഴിയൂവൊൾ വെള്ളം പൊകൂ. തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ഉറങ്ങും. എന്റെ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പികാമെന്നൊ എങ്ങനെ സംതിപ്തയാകാമെന്നൊ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തെ ക്രികെറ്റു കണ്ടാൽ ബാക്കീ എല്ലാം മറക്കുന്ന ഒരു തനി നാട്ടൂമ്പൂറത്തുകാരൻ ഈരാറ്റുപ്പേട്ടയിൽ കുടൂംബം കൊട്ടയത്തു എനിഞ്ഞിനീയറിങ് പടിച്ചു ഇറങ്ങിയ ഒടൻ ഗൾഫിൽ വന്ന ഒരു തനി മലയാളി സരസ്സൻ

ഭാര്യ എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ അടിമയാണെന്നും കരൂതിയാണ് പാവം എന്നെ കെട്ടാൻ വന്നെ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പൊൾ ആണു എല്ലാം വെറും തെറ്റിധാരണയാണെന്നു. അതു തന്റെ അപ്പന്റെ കാലത്തേ നടക്കുള്ളൂന്നു. ചൂരൂക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കുടൂംബത്തിലേ പെണ്ണുങ്ങളേ നൊക്കി വെള്ളം എറക്കാം. മൂണ്ടു പൊക്കി കാണിക്കാം. പക്ഷെ സ്വന്തം കുടൂംബത്തിലേ പെണ്ണിനേ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെറ്റ. മലയാളി പൂരൂഷനെയാണു എനിക്കും കിട്ടിയതു എന്റെ അപ്പൻ എന്നൊടൂ ചെയ്യു എറ്റവും വലിയ ചതി എന്റെ ചെച്ചിക്കൂ കിട്ടിയതു ഒരു നല്ല കെട്ടിയൊനെം എനിക്കു കിട്ടിയതു ഒരു ശവത്തിനേം എന്റെ വിധി പൊട്ടെ.
എന്റെ ചേച്ചിടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചു പറയുകെയാണെങ്കിൽ 6 അടി പൊക്കം കഴിഞ്ഞു 15 വർഷമായിട്ടു ബംഗ്ലൂറിലാണു. അവിടെ തന്നെ പടിച്ചതും, പടികൂന്നകാലത്തു തന്നെ ഒരു 3-4 ഗേൾ-ഫണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടാരൂന്നു പിന്നെ ഒരു പത്തുപതിനൻച്ചു വെരെ കളികളും, ആദ്യ കളി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തൊട്ടു. അയലൂപക്കത്തുള്ള ഒരു 22 കാരി ചെച്ചിയെ പെണ്ണു എന്താണെന്നും അവൾക്കൂ എന്താണു വെണ്ടതെന്നും അറിയാവുന്നവൻ,

ചെചിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാനും എന്റെ കസിന്സും. ചെർന്നു അവളുടെ മൂറിയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കും അയാളൂ പറന്നു അടിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു അര മക്കാൽ മണിക്കൂർ അവളാണേലൊ പെറ്റാൻ പോണ കണക്കാ കിടന്നു അലയ്ക്കുന്നെ നല്ല കട്ടിയാണു് ഇക്കാടെ കുണ്ണയ്ക്കു നീളം ഒരു 8 ” കാണും പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു രണ്ടര ഇൻചു (6 ഇൻചു സർക്കംഫെരൻസ്സ് അഥവാ ചുറ്റളവൂ. ഞാൻ അളന്നു നോക്കിയട്ടുണ്ട്) കട്ടിയാണു അതിയാന്റെ സമാനത്തിനു കളികഴിഞ്ഞു അവൾ നേരെ ചത്ത ശവത്തേ പൊലെ കടന്നു ഉറങ്ങും ക്ഷീണംകാരണം. അതിയാൻ മസ്സിലും ഉരുട്ടി വരൂ. ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണക്കൂ

തിരിച്ചു എന്റെ കാര്യത്തിലേക്കൂ. എനിക്കു ഒരു 10 -11 വയസ്സു തൊട്ടേ കഴപ്പാണ് പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും കൂടൂകയും ചെയ്യു പിന്നെ സെക്സസ്സ് കൊണ്ടു ഏതൊരാണിനേം മയക്കാം എന്റെ വലയിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലാക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപു ഞാൻ ഒരു പത്തു പേരുമായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട എല്ലാം ഒരോന്നായി വിശദമായി താഴെക്കുറിക്കുന്നു

എന്തു കൊണ്ടാണെന്നു അറിയില്ലാ പണ്ടു മുതലേ ഞാൻ പൂരൂഷന്മരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ആയിരുന്നു. കുഞ്ഞിലേ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ആയിരുന്നപ്പൊൾ എന്നെ എടൂത്തു കൊണ്ടു നടന്നു എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തന്നതു എന്റെ സലിം മാമ ആയിരുന്നു എന്നെ താഴെത്തു വെക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു. അതു കൊണ്ടാവണം ഗൾഫിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പൊൾ എനിക്കു ഭയങ്കര വിഷമം വന്നതു മമ്മി പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം പൊലൂം കഴിക്കില്ലായിരുന്നുന്നു. അപ്പൊൾ ആണ് നാട്ടിൽ ഞങ്ങളേ കണാൻ രാജണ്ണൻ വന്നതു എന്റെ പപ്പയുടെ മൂത്തസഹോദരിയുടെ മകൻ, എനിക്കുന്നു ഒൻപതോ പത്തോ വയസ്സ പ്രായം. സലി, മാമയേ വിട്ടു പിരിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമം മാറിയതു രാജണ്ണനുമായി അടുത്തതിനു ശേഷമാണു, “എന്റെ സ്വന്തം രാജണ്ണൻ’. പപ്പയുടെ ചെട്ടൻ കോട്ടയം കംബൈാളത്തിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ തൂണികട നടത്തുന്നുണ്ടു അവിടെ സഹായത്തിനായി നിൽക്കൂകയായിരൂന്നു അന്നു രാജണ്ണൻ അപ്പൊൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോളേ പുള്ളി വീട്ടിൽ വരുകയുള്ളൂ.
രാജണ്ണന്റെ വീടു അങ്ങു ദൂരെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു താമസ്സമ്. ഞങ്ങളുടേ മണർകാടുള്ള കൂടൂമ്പവീട് അന്നു ഒരൂ ജൊയിൻറ് ഫാമിലിയാണെന്നു പറയാം.

പഴയ തറവാട്ടുവീട്ടിനൊടൂ ഒരു രണ്ടു നിലകൂടി പണിതിട്ടുണ്ട് തറവാട്ടിൽ പാപ്പയൂടെ ഇളയ സഹോദരനും കൂടുംബവും പിന്നെ പാപ്പയുടെ ഉമ്മ്യൂം, പുറകിലത്തെ രണ്ടു നിലയിൽ താഴത്തെനിലയിൽ എന്റെ പപ്പായുടെ മൂത്ത സഹോദരനും കൂടൂബവും മൂകളിലത്തേ നിലയിൽ ഞങ്ങളും താമസിച്ചിരുന്നു മകളിൽ ഒരു മൂറി എക്സസ്സ്ട്രാ ഉള്ളതിനാൽ രാജണ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു താമസം .

എന്റെ കസ്സിൻസ് എല്ലാം എന്നെക്കാളും മൂത്താതയതു കൊണ്ട എല്ലാ വരൂ. ചേച്ചിയുമായി സെറ്റായിരുന്നു. എന്നെ ഒന്നിനും കൂട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയോടൊപ്പം ആയിരൂന്നു മിക്കപൊഴും.

ചേച്ചിയും ഞാനും പടിക്കാനിരിക്കുന്നൊളോ, ഞാൻ ചേച്ചിയൊടൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചൊദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഭയങ്ങര ബഹളമാണു ഞാൻ അതു കൊണ്ടു മമ്മിയോടൂ സംശയം ചൊദിക്കാറു അങ്ങനെ ഒരൂ ദിവസം ഞാൻ സംശയം ചൊദിച്ചാപ്പൊൾ അടൂത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജണ്ണനാണു മറുപടി പറഞ്ഞതു, അതുകണ്ടു മമ്മി പറഞ്ഞു

“രാജാ മോനെ അന്നാൽ പിന്നെ നീ അവൾക്കൂ പറഞ്ഞു കൊടൂക്കടാ”

അങ്ങനെയാണു ഞാനും രാജണ്ണനും കൂട്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങിയതു പിന്നെ പുള്ളിക്കൂ. പറ്റിയ കമ്പനി ഒന്നുമില്ലയിരുന്നു അവിടെ അന്നു മുതൽ ഞാൻ രാജണ്ണന്റെ മൂറിയിലായി പഠിത്തവും കളിയുമൊക്കെ വൈകുന്നെരം ആറൂമൂതൽ എട്ടു വരെ പഠിത്തം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കളി തുടങ്ങും എനിക്കൂ രാജണ്ണന്റെ അടൂത്തുന്നു മാറാൻ താൽപ്പര്യമില്ലതെ ആയി, രജണ്ണനു എന്നെയും കാണതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലാ എന്ന അവസ്തയായി. അണ്ണന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരൂന്നു എന്നെ പടിപ്പിക്കുന്നതു മടിയിൽ ഇരത്തി കൂതിര കളിപ്പികുന്നതു ഒക്കെ.

ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പൊള്ളുന്നപ്പൊൾ ഞാൻ എന്തൊ ഒരു കണക്കൂ തെറ്റിച്ചു എനിക്കൂ രാജണ്ണൻ തുടയിൽ നല്ലൊരു കിഴുക്കും തന്നു (ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പൊള്ളൂ. പെറ്റികൊട്ട് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ), എനിക്കു ചെറുകെ വെദനിചെങ്കിലും എന്തൊ ഒരു സൂഘം കിട്ടി ആ നൂള്ളലിൽനിന്നു. ഞാൻ പിന്നെ മനപ്പൂർവം തെറ്റിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്കൂ തുടയിൽ കിഴുക്കു കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു നൂള്ളൂകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മുകളിലേക്കു കെറികൊണ്ടേ ഇരുന്നു അവസാനം നുള്ളിയപ്പൊൾ രാജണ്ണന്റെ കൈ എന്റെ ഷഡ്ഡിയിൽ മുട്ടി അപ്പൊൾ രാജണ്ണൻ പറഞ്ഞു
“എടി എനിയും തെറ്റിച്ചാൽ നിന്റെ ചന്തി ഞാൻ അടിച്ചു പൊന്നാക്കും”. ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊഞ്ഞനം കൂത്തി കാണിച്ചു രാജണ്ണൻ ചിരിച്ചു.

അടൂത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ മലയാളം ആണു എടുത്തതു് (പതിവു രീതിയാണ് അന്നന്നുള്ള ഹോം വർക്കൂ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയം റിവിഷൻ ചെയ്യും) ഞാൻ ഇന്നു ആലൊചിക്കുമ്പോൾ രാജണ്ണൻ മനപ്പൂർവമായിരിക്കും അന്നു മലയാളം തന്നെ എടുത്തതു (കള്ളൻ). മലയാളം എല്ലാ ഗൾഫ് കൂട്ടികൾക്കും. ഒരു പെടിസ്വപ്നമായിരുന്നു എന്റെയും പ്രേത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലലൊ ഞാൻ അന്നു കുറേ തെറ്റിച്ചു എനിക്കു കൂരേ കിഴുക്കുകളൂം കിട്ടി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നുള്ളലുകൾ സുഖമുള്ളവയായിരുന്നു തീരെ വെദനിപ്പിക്കാതെ പിന്നെ പൂതൂക്കെ തടവിയും തരം രാജണ്ണൻ, എനിക്കൂ അതു ഭയങ്കരമായി അങ്ങു സുഖിച്ചു അയാളൂടെ അരം പോലുള്ള കൈകൾ എന്റെ തളർട്ടു തൂടങ്ങിയ തൂടകളിൽ തഴുകിയപ്പൊൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരായിരം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുപോലെ ഒരോ വട്ടം രാജണ്ണൻ എന്നെ നുള്ളൂവൊളും ഷഡ്ഡിക്കൂ മൂകക്കളിൽക്കൂടി എന്റെ ക്കൂറൂമ്പാടത്തിൽ തഴുകാൻ മറന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു അന്നു എന്റെ കുറുമ്പാടം ആദ്യമായി പൂക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിലേ ഇനിയന്ദ്രോട്ടുള്ള ഒരോ ചുവടുവയ്ക്കപ്പിന്റെയും മേലധികാരിയായി അവൾ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എനിക്കു മതിയായില്ല രാജണ്ണൻ അവിടെ വീണ്ടും തൊടാൻ എനിക്കു കൊതിയായി ഞാൻ പിന്നെയും തെറ്റുകൾ വരുതാൻ തുടങ്ങി രാജണ്ണൻ പെട്ടന്നു എന്നെ പിടിച്ചു കമഴ്ത്തി രാജണ്ണന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി എന്റെ പെട്ടികൊട്ടിന്റെ സ്കർട്ട് ഉയർത്തി എന്റെ ഷഡ്ഡിക്കു മൂകളിൽ കൂടി ചന്തിക്കു രണ്ടു അടി തന്നു.

ഞാൻ തേങ്ങി അടിയൂടെ വെദനയും സുഖവും രണ്ടും കൂടി കലർന്ന ഉള്ള ഒരു തേങ്ങൽ, എനിക്കു വെദനിച്ചു കാണും എന്നു കരുതി രാജണ്ണൻ എന്റെ ചന്തി തിമൂമ്മി തന്നു. എന്റെ രണ്ടും ചന്തികളും ആ കൈകളിൽ പിടിച്ച ച്ചപ്പാത്തിക്കൂ മാവു കുഴക്കുന്നപ്പൊലെ തിമൂമ്മൂന്നു ഇടക്കൂ ഒരു വിരൽ കൊണ്ടു എന്റെ ചന്തിയൂടെ വിടവൂലൂടെ ഒടിക്കുന്നു അന്നിട്ടു വീണ്ടും രണ്ടു അടി പിന്നെയും തിരുമ്മൽ തുടർന്നു എന്നിട്ടു എന്നൊടൂ ചൊദിച്ചു. “ഇനിയും നീ തെറ്റിക്കുമോ?
‘ശെരി എന്നാൽ പൊട്ടെ മൊള്ളൂ എണ്ണീറ്റൊ’, എന്നെ പിടിച്ചു ഏണിപ്പിച്ചു മടിയിൽ ഇരുത്തി രാജണ്ണന്റെ സാധനം മൂണ്ടിന്റെ അടിയിലൂടെ എന്റെ ചന്തിയിൽ കൊള്ളുന്നത് എനിക്കു അറിയാമായിരൂന്നു നല്ല വടിപൊലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അണ്ണന്റെ മൂണ്ടും എന്റെ ഷഡ്ഡിയും പൊട്ടിച്ചു എന്റെ ചന്തികളിൽ തൊടാൻ കൊതിക്കുന്നതു പൊലെ എനിക്കു തോന്നി

“മോൾക്കു നല്ല വേദനിച്ചൊ?”

ഉമ് “സാരമില്ല നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു പടിക്കണം കെട്ടൊ” ‘ശെരി അണ്ണാ’, എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ തന്നുകൊണ്ടു രാജണ്ണൻ പതൂക്കെ മൂൻപിലേക്കൂ, പുറകിലേക്കൂ, ആടി. അപ്പൊൾ അണ്ണന്റെ സാധനം എന്റെ ചന്തിയൂടെ വിടവിൽ ഉരഞ്ഞു ആ കളി എനിക്കു ഭയങ്കര ഇഷട്ടമായി.

ചന്തിക്കു കിട്ടിയ പ്രഹരവും പിന്നെ മടിയിൽ ഇരുന്നുള്ള ആട്ടവും കൊണ്ടു ഞാൻ സൂഘിന്റെ മെതപടിയിൽ ഇരിക്കൂംബൊൾ, അണ്ണൻ ചൊദിച്ചു. “മൊൾക്കൂ, കുതിര ഓടിച്ചു കളിക്കണോ?

“എങ്ങനേ? ഞാൻ ചൊദിച്ചു

“അതൊക്കെ ഉണ്ടു” എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിചു അണ്ണന്റെ ഒരു കാലിന്റെമൽ എന്റെ കാലുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടു ഇരുത്തി അന്നിട്ടു പതുക്കെ അണ്ണന്റെ കാൽപതുക്കെ കൂതിര ഓടുന്ന കണക്കേ അനക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ധരിക്കുന്ന പെട്ടികൊട്ടിന്റെ സ്കെർട്ട് തുടയ്ക്കക്കൂ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതു കൊണ്ട ഞാൻ അണ്ണന്റെ കാലിൽ ഇരുന്നപ്പൊൾ എന്റെ ഷഡ്ഡിയാണു കാലിൽ മുട്ടിയിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചു പറയെണ്ടതില്ല്ലൊ ആ കുതിരയോട്ടം എനിക്കൂ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടൂന്നു എന്റെ കുറൂമ്പാടം അണ്ണന്റെ തുടയിൽ ഇരുന്നു ഞരങ്ങുമ്പൊൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൊൾക്കനോ പൊട്ടുന്ന എഫ്ഫക്റ്റ് ആയിരൂന്നു എന്റെ ശരീരം ആകെ വലിഞ്ഞു മൂറുകുന്നപ്പൊലെ തൊന്നി അപ്പോൾ ആണ് അണ്ണൻ എന്റെ അരെക്കൂ, രണ്ടു കൈയ്യും വെച്ചു പതുക്കെ താഴെക്കൂ അമർത്തി കൊണ്ടു വീണ്ടും സ്പീടു കൂട്ടിയതു എന്റെ ശരീരത്തിനു താങ്ങവുന്നതിലും അപ്പുറത്തിയിരുന്നു എനിക്കു ലഭിച്ചകൊണ്ടിരുന്ന സുഖം ഞാൻ വീഴാതിരിക്കൻ രാജണ്ണന്റെ ദേഹത്തിലെക്കു ചരിഞ്ഞു കിടന്നു അടിവയറ്റിൽ എന്തൊ പൊട്ടുന്നത് പൊലെ എനിക്കു തോന്നി “ഹാ” എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഴഞ്ഞു വീണു

“മോൾക്കൂ ഈ കളി ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടൊ?”

‘നാളെയും കളിക്കണൊ?”

“എന്നാൽ മോൾ തെറ്റുകൾ ഒന്നും ഇനി വരുത്തരതു” “ഒകേ”. “ഓക്കേ” ഞാൻ ഒന്നു പൂഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറണ

എന്റെ ജീവിതത്തിലേ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരൂന്നു അതു ഞാൻ ഒരു പെണ്ണാണെന്നു എന്റെ ശരീരം അറിയിച്ച ദിവസം ഞാൻ ആ സുഖത്തിന്റെ ലാളനയിൽ പൊയി കിടന്നു ഉറങ്ങി എറ്റവും സനെന്താഷകരമായ ഉറക്കം. അടുത്ത ദിവസം മഴുവനും ഞാൻ ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു എന്റെ കൂറൂമ്പാടം നനഞ്ഞൊഴുകി അവൾ കുളിചിരിക്കുകയായിരൂന്നു.
എതയും പെട്ടന്ന വൈകുന്നെരമായി രാജണ്ണന്റെ അടൂത്തെത്താൻ എനിക്കു വെംബൽ ആയി ഞാൻ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു നെരെ പൊയി എന്റെ ഹോംവർക്കെല്ലാം ചെയ്യു വെയ്ക്കച്ചു രാജണ്ണന്റെ അടുത്തുപൊകൂംബൊൾ അത്രയും സമയം കളയണ്ടല്ലൊ. പിന്നെ കുളിച്ചു നല്ല സൂന്ദരിയായി ഞാൻ രാജണ്ണൻ വരാൻ കാത്തിരൂന്നു. രാജണ്ണൻ ഗെയിറ്റ് തുറന്നപ്പൊളേ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നുകെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മ കൊടൊത്തു. രാജണ്ണൻ എന്നെ കോരിയടുത്തു ഒക്കത്തിരുത്തി വീട്ടിനു അകത്തെക്കു നടന്നു. പൊയ വഴിയേ മമ്മി കണ്ടിട്ടു പറഞ്ഞു

“നിനെക്കെന്താടാ രാജാ വട്ടൂണ്ടോ പത്തു പതിനൊന്നു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ ഒക്കതടുത്തു നടക്കാൻ’,

“സാരമില്ല. മാമി എന്റെ പൊന്നു, മൊളല്ലെ ഞാൻ അല്ലാതെ വെറെ ആരാ അവളേ എടുത്തൊണ്ടു നടക്കണ്ടെ’

ഞാൻ ഗമയിൽ ഇരുന്നു മമ്മിയേ കൊണനംകൂത്തികാണിച്ചു

“നീ ആ കൊച്ചിനേ തലയിൽ കേറ്റിവെച്ചൊടാ അവൾ വഷളായി പൊകൂ. പിന്നെ നിന്റെ തലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങില്ല’

മമ്മിയൂടെ വക താക്കീതുമായി അടൂക്കളയിലേക്കു പോയി ഞാൻ സിനിമയിലേ നായകൻ നായികയേ വിളിച്ചെറക്കികൊണ്ടു പൊയ വീരനെ പൊലെ എന്റെ രാജണ്ണാന്റെ മുഖത്ത് ഒരായിരം ഉമ്മകൾ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അണ്ണെന്റെ മൂറിയിലേക്കു നടന്നു

കുളികഴിഞ്ഞു എത്തിയ രാജണ്ണാനോടൂ വന്നു ചായ കൂടിക്കാൻ മമ്മി പറഞ്ഞു ഞാനും രാജണ്ണനും അടുക്കളയിൽ പൊയി ചായ കുടിച്ചു പിന്നെ വടയും കഴിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊള്ളും രാജണ്ണന്റെ മടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്നതു മമ്മി അതു കണ്ടു പറഞ്ഞു

“നീയില്ലയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മൊൾ ഇപ്പൊള്ളും. സലീമിന്റെ ഒർമ്മയിലായിരൂന്നേനെ അവൾ ഇപ്പൊൾ നല്ല മിടുക്കയായി ഇന്നു സ്കൂളിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നപ്പൊൾ തന്നെ ഹോംവൃർക്കൊക്കെ ചെയൂന്ന കണ്ട്”. നിന്റെ കൈയ്യിൽ വല്ല മന്ത്രവുംണ്ടോടാ രാജാ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ഒക്ക് നേരെ ആക്കി എടൂക്കൻ”,

ഞങ്ങൾ എല്ലവരും ചിരിച്ചു

“അവൾ ഒത്തിരി അങ്ങു ശല്യം ചെയ്യുകെയാണെങ്കിൽ നല്ല അടി കൊടൂത്തൊണ്.”

” അതിൻറ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല ഇവൾ ഇല്ലായിരൂന്നേങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കായിപ്പോയേനെ”.

“ഹാ ഞാൻ പറയാനൊള്ളതു പറഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം”.

ഞങ്ങൾ ചായ കൂടികഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു മൂറിയിൽ എത്തി എന്നെ അണ്ണന്റെ കട്ടിലിൽ നിറൂത്തിയിടൂ ചൊദിച്ചു

“എന്റെ പൊന്നു, മൊൾ ഹോംവൂർക്കെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ ? “ഓ ഞാൻ എപ്പൊളേ ചെയ്യു കഴിഞ്ഞല്ലൊ”, അതു കേട്ടതും അണ്ണൻ എനിക്കു കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ തന്നു അന്നിട്ടു പറഞ്ഞു.

“എന്റെ പൊന്നു മൊൾക്കിന്നു സമ്മാനമായി പടിത്തമൊന്നും വെണ്ട അണ്ണൻ ഒരു കഥ വായിച്ചു തരാം”.

ഞാൻ അതു കേട്ടപ്പൊൾ സന്തോഷം കൊണ്ട തുള്ളിച്ചാടി അങ്ങനെ ഞാനും അണ്ണനും കൂടി മേശയുടെ അരികിൽ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു അണ്ണന്റെ കളക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ചെറു കഥയെടൂത്തു വായിക്കൻ തുടങ്ങി,

വായിച്ചു കോണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളി എന്നെ അടൂത്തേക്കൂ ഇരൂത്തി എന്റെ കൈയും തൊളും ഒക്കെ തടവാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ സന്തോഷപൂർവം അണ്ണന്റെ ദെഹത്തേക്കു ചാഞ്ഞു പതുക്കെ തടവിൽ എന്റെ തൊളിൽ നിന്നും പൂറത്തെക്കു നീങ്ങി പൂറത്ത്നിന്നും അതു എന്റെ അരയിലേക്കും അവിടെനിന്നും സാവധാനം അതു എന്റെ തുടയിലേക്കും നീങ്ങി അത്രയും നേരം തുണിയുടെ മുകളിൽകൂടി നടന്ന അണ്ണന്റെ കൈ എന്റെ തുടയിൽ പതിച്ചപ്പൊൾ എന്റെ തൊലിക്കു തീപിടിച്ചുപൊലെ എനിക്കു തോന്നി കാൽമൂട്ടു മൂതൽ അങ്ങു മൊളിൽ ഷഡ്ഡി വരെ തടവി രണ്ടു കാലുകളും തടവി ആ തടവലിന്റെ സുഖത്തിൽ ഞാൻ എപ്പൊളോ ചെർത്തുവച്ചിരൂന്ന എന്റെ കാലുകൾ അകത്തി
അണ്ണന്റെ കൈവിരലുകൾ എന്റെ ഉൾത്തൂടകളിലേക്കു എഴ്സണു നീങ്ങുന്നതു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ കൈകൾ എനിക്കു സ്വർഗ്ഗത്തുല്ല്യമായ അനുഭൂതി നൽകികൊണ്ടു എന്റെ രണ്ടു കാലിൻ ഉള്ളതുടകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നടന്നു അപ്പൊൾ അറിയതെന്നവണ്ണം അണ്ണന്റെ വിരൽതൂമ്പൂ എന്റെ ഷഡ്ഡിയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂറൂമ്പടത്തിൽ തൊട്ടതു അവൾ സന്തൊഷം കൊണ്ടു തുള്ളചാടിയതൊ അതൊ ഒർക്കതെ അ സ്പര്ശനം ഏറ്റപ്പോൾ എനിക്കു ഉണ്ടയ ഞെട്ടലോ എന്നു അറിയില്ല അവളേ ആ വിരലുകൾ സ്പർശ്ശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നു നടുങ്ങി ആ നടുക്കം അണ്ണൻ തിരിച്ചുരിയുകയും ചെയ്യു പിന്നെ ഉള്ള തടവുകളിൽ അവൾക്കുള്ള ലാളനം കൂടി കൂടി വന്നു എന്റെ കൂഞ്ഞി കൂറൂമ്പാടം അണ്ണന്റെ കരലാളനങ്ങൾക്കായി കൊതിച്ചു. അവൾ ആ വിരൽതൂമ്പുകളേ അകർഷിക്കുവാനായി തേൻ ഒലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അവൾ ഇന്നലെ കൂമ്പിയിരുന്ന മൂട്ടല്ല ഇന്നു പുഷ്പ്പിചു പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽകുന്ന ഒര പെണ്ണപ്പൂറായി കഴ്സഞിരൂന്നു എന്റെ അണ്ണൻ തടവലുകൾ മെല്ലെ തുടയിടൂക്കിലേക്കൂ മാത്രം ആക്കി ഷഡ്ഡിക്കു മുകളിൽ കൂടി എന്റെ കുറൂമ്പാടത്തെ തടവാൻ തുടങ്ങി അണ്ണൻ മറു കൈയിലിരുന്ന പുസ്തകം താഴ്സത്തി വചിട്ടു, മെല്ലെ കട്ടിലിൽ ചാരി കിടന്നു

“ഹൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരേ ഇരുപ്പിരൂന്നിട്ടു നടുവെദന എടുക്കുന്നു. ഇനി ചാരി ഇരിക്കാം”

ഞാൻ കിട്ടിയ തടാകത്തിനു കെറി രാജണ്ണനെ കെട്ടിപിടിചൂ കൊണ്ടു എന്റെ മുഖം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിലേക്കു വെച്ചു അന്നിട്ടു അണ്ണന്റെ ശരീരത്തിലേക്കു ഒട്ടികടന്നു കൊണ്ടു എന്റെ കാൽ പൊക്കി ഞാൻ അണ്ണന്റെ ദേഹത്തിലേക്കു വെച്ചു, ഞാൻ കാലു വച്ചതു അണ്ണന്റെ കമ്പിയായി നിൽക്കുന്ന കുണ്ണക്കൂ മണ്ടക്കായിരുന്നു. എന്തു കൊണ്ടോ എന്റെ മൂതമൊഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു അണ്ണൻ തൊടുമ്പൊൾ എനിക്കൂ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ സൂഖം ഞാൻ അണ്ണന്റെ മൂതമൊഴികുന്നതിലും തൊട്ടാലുണ്ടാവൂ. എന്നുള്ള തിരിച്ചു അറിവാവും. എന്റെ കാൽ അവിടെ തന്നെ വെക്കാൻ പ്രേരിപ്പിചതു അണ്ണൻ എടത്തേ കൈയ്യിൽ പുസ്തകം പിടിച്ചു വലത്തേ കൈ എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ തന്നു അന്നിട്ട് കൈ എന്റെ പൂറവും കൈയൂമൊക്കെ തടവാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ എന്റെ ചന്തിയും തടവി തുടങ്ങി പതുക്കെ എന്റെ സ്കെർട്ട് മുകളിലേക്കു പൊക്കി വെച്ചു എന്റെ ഷഡ്ഡിയിൽ കൂടി എന്റെ ചന്തിയും കൂറൂമ്പാടവും തുടയിടൂക്കും ഒക്കെ തടവി തുടങ്ങി പിന്നെ വിരൽത്തുമ്പുകൾ കൊണ്ട എന്റെ ചന്തിയൂടെയും കൂറൂമ്പാടത്തിന്റെയും ചാലിലൂടെ ഓടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി

എനിക്കു ഒരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സൂഘമാണു എന്റെ രാജണ്ണൻ എനിക്കൂ അപ്പോൾ സമ്മാനിച്ചുക്കൊണ്ടിരുന്നതു അണ്ണൻ എന്റെ ചന്തി എടക്കൂ പിടിച്ചു മൊത്തമായി തന്റെ ശരീരത്തിനോടൂ അടുപ്പിച്ചു അന്നിട്ടു രാജണ്ണന്റെ കുണ്ണക്കൂ മുകളിൽ ഇരികുന്ന എന്റെ കാലു പിടിച്ചു മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിച്ചു.
എനിക്കൂ മനസ്സിലായി അണ്ണനു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു നല്ല സൂഘമുണ്ടെന്നു. ഞാൻ എന്റെ കാൽ
അങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതും എന്റെ കാൽ പരമാവഥി അണ്ണന്റെ കുണ്ണക്കൂ മുകളിൽ അമക്കി ഞാൻ കാൽ എളക്കിയത് അണ്ണൻ വീണ്ടും കൈ എന്റെ ചന്തിക്കു വെച്ചു പ്രയോഗം തൂടർന്നു ഞാൻ സൂഘത്തിന്റെ മാസ്മര ലോകത്തിലേക്കു വീണ്ടു പോയി എന്റെ അടിവയറ്റിൽ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നുന്നത് പോലെ എനിക്കു തോന്നി എന്റെ ശരീരമാകെ വലിഞ്ഞു മൂറുകുന്നതു പോലെ ഒരു ആരണ്ഠ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കുറ്റി പൊയതു മാതിരി ആ സൂഖമൂർച്ചയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു എപ്പൊളോ ഉറങ്ങിപ്പോയി

അടൂത്ത ദിവസ്ത്രം രാവിലേ ഒരായിരം ഉമ്മകൾ തന്നു എന്നെ ഉണർത്തിയത് എന്റെ രാജണ്ണനായിരൂന്നു. കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയപ്പൊൾ ഞാൻ എന്റെ രജണ്ണനേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടാക്കുവാന് എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടൂ കൂടി എണ്ണീറ്റു അന്നു സ്കൂളിൽ പൊയ ഞാൻ പക്ഷെ വേറെ എതോ ലൊകത്തിലായിരൂന്നു എനിക്കൂ ആണ്ണകൂട്ടികളോടൂ ഭയങ്കര ആർത്തി തൊന്നി ഞാൻ അവരുടെ വിരൽ തൂമ്പുകളും സാമാനവും ഒക്കെ സ്വപ്നം കണാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ അന്നു അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു കഴപ്പുമൂത്ത ഒരു കൂത്തിച്ചി ആയിത്തീരുകയാണെന്നു.

എന്തായലും അന്നു വൈകുന്നെരം എനിക്കൂ ഇന്നലത്തേക്കാളും നിന്നും കൂടൂതൽ വെണം എന്നു തോന്നി ഞാൻ അതു കൊണ്ടു ഇന്നു അണ്ണന്റെ മറിയിൽ പൊയപ്പൊൾ ബട്ടൻ ഉള്ള ടോപ്പും പിന്നെ മുട്ടിനു മകളിൽ കിടകുന്ന സ്കെർട്ടും ധരിച്ചു ഷഡ്ഡി ഇട്ടില്ല എന്റെ പൂറിനു ഷഡ്ഡിയുടെ തടസ്സമില്ലാതെ സ്പർശ്ശന സുഖം ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങി വീണ്ടും ഞാൻ ഹോം വർക്ക് എല്ലാം നെരത്തേ ചെയ്യതുകൊണ്ടു എനിക്കൂ സമ്മാനമായി വീണ്ടും കഥ വായിച്ചുതരാം പക്ഷേ അതിനു മുൻപു കുറച്ചു പടിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പൊൾ എനിക്കു സഹിച്ചില്ല. അത്രയും നേരം എനിക്കു പിടിച്ചിരിക്കൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ വേരെ നിവർത്തിയില്ലാതതു കൊണ്ടു മൂക്കിയും മൂളിയൂ. പടിച്ചു ഞാൻ കുറേ തെറ്റുകളും വരുതി അതിനൂക്കെ എനിക്കു നല്ല കിഴുക്കും കിട്ടി ഇന്നു പാവാട് വലതായതു കൊണ്ടു കൈക്കാണു പിച്ചു കിട്ടിയതു ഒടുക്കം രാജണ്ണൻ പറഞ്ഞു.

“ഇനിയും തെറ്റിച്ചാൽ അന്നത്തെ പൊലെ ചന്തിക്കു നല്ല പിടികിട്ടുമേ”.

അങ്ങനെ പിന്നെയും അതു സംഭവിച്ചു ഒരു തെറ്റു രാജണ്ണൻ എന്നെ പിടിച്ചു എണ്ണീൽപ്പിച്ചു “വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും പാൽ”

എന്നെ മടിയിൽ കമഴ്ത്തി കിടത്തി എന്റെ ഹദയം പെരുമ്പറ കൊട്ടുകയായിരൂന്നു രാജണ്ണൻ എന്റെ സ്കർട് മുകളിലേക്കു പൊക്കി ഞാൻ ആ മുഖം കാണുവാനായി ഒളികണ്ണിട്ടു നോക്കി ഇമവെട്ടാതെ എന്റെ ഇളം വെൺചന്തിയിലേക്ക് നൊക്കിരിക്കുന്ന രാജണ്ണൻ മെല്ലെ കൈ തുടകളിൽ നിന്നും മുകളിലേക്കൂ തഴുകി നടന്നു എന്റെ ചന്തിക്കു മുകളിൽ കൂടി ഒന്നു തടവി അന്നിട്ടു പതുക്കെ രണ്ടു ചന്തികളും ചെർത്തു പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു അന്നിട്ടു കൈ മെല്ലെ ഉയർത്തി ഒരു അടി

“ഹഅഅഅഅഅഅഅഅഅഅആ” ഞാൻ കൂവി രതിനിർഭരമായ ഒരു മൂളൽ രാജണ്ണൻ പിന്നെ എന്റെ ഇളം ചന്തികൾ ഞരിച്ചു വീണ്ടും ഒരടി കൂടി തന്നു പിന്നെയൂം എന്റെ ചന്തി പിടിചൂ ഞെരിച്ചു. പക്ഷെ ഇവട്ടം ഞെരിച്ചപ്പൊൾ ചൂണ്ടുവിരൽ തുടകൾക്കിടയിലൂടെ എന്റെ

കൂറൂമ്പാടത്തിൽ തൊട്ടു. ഒരു പൂരൂഷന്റെ ആദ്യത്തെ സ്പർശനം, യാതൊരുവിധ മറകളും തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്പർശനം എന്റെ കൂഞ്ഞികുറൂമ്പാടം പൂത്തുലഞ്ഞു. പൂരൂഷ കരസ്പർശം അറിഞ്ഞു ഉടൻ എന്റെ കൂറൂമ്പാടം ആ കൈ വിരലിനേ വരവെൽക്കാനായി പൂംതെൻ ചൊരിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചു കൊടൂത്തു അണ്ണന്റെ കൈ വിരൽ എന്റെ കൂറൂമ്പാടത്തിൽ മൂട്ടിച്ചു അന്നിട്ടു വളരെ സാവധാനത്തിൽ അവിടത്തിറൂമ്മി അന്നിട്ടു കൈകൾ ഉയർത്തി ഒരടി പിന്നെ പാവാട താഴുത്തിയിട്ടു അണ്ണൻ എന്നെ പിടിച്ചു നേരെ ഇരുത്തി പെട്ടന്നു പഠിത്തമൊക്കെ തീർത്തു പിന്നെ ഞാൻ തെറ്റുകൾ ഒന്നും വരുത്തിയില്ല അണ്ണൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നൊടൂ ചോദിച്ചു. “ഹോംവർക്കൂ നേരത്തേ ചെയ്തതിന്റെ സമ്മാനം വെണ്ടെ?
“ഉമ്”. ഞാൻ മൂളി. “എന്തു സമാനമാ എന്റെ മൊൾക്കു വേണ്ടെ,” “കുതിരക്കളിക്കണോ അതോ ഇന്നലതെപ്പൊലേ കഥ വായിച്ചു തന്നാൽ മതിയൊ? എന്നൊടൂ വീണ്ടും ചോദിച്ചു

“രണ്ടും” ഞാൻ പതിയെ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു, “അമ്പടി കേമീ.” എന്നുപ്പറഞ്ഞു എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ തന്നിട്ടു എന്നെ എടൂത്തു തന്റെ എടത്തേ കാലിൽ ഇരത്തി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപായി അണ്ണൻ കാലിൽ നിണ്ണം മൂണ്ടുമാറ്റി തന്റെ നഗ്നമായ തുടയിലാണ് ഇരുത്തിയതു കൂട്ടി സ്കർട്ട് മൂകളിൽ സൗകര്യമായി പൊങ്ങി ഇരുന്നു എന്റെ കൂറൂമ്പാടം അണ്ണന്റെ കാലിൽ അമങ്ങിയിരുന്നു . അണ്ണൻ കാൽ മെല്ല അനക്കി തുടങ്ങി കൂറൂമ്പാടം, ടയറക്കറ്റ് തുടയിൽ ഇരികുന്നതുകാരണം നല്ല സൂഘമായിരുന്നു പിന്നെ അവൾ തേൻ ച്ചുരത്തുന്നതു കാരണം നല്ല സ്മത്തും എന്റെ സ്വാസ്ത്രം വേഗതയേറി വന്നു ഞാൻ സൂഘത്തിൽ കിടന്നു മൂളാൻ തൂടങ്ങി എന്റെ മൂളൽ കെട്ടു അണ്ണൻ സ്പീഡും കൂട്ടി ഞാൻ ബലൻസ്സ് തെറ്റാതിരിക്കാനണ്ണാന്റെ മൂട്ടിൽ പിടിച്ചു അന്നൻ എന്റെ പാവ്വാടക്കൂ അടിയിൽ കൂടി എന്റെ അര പിടിച്ചു താഴേക്കു വെച്ചു നല്ല താളത്തിൽ കുതിര ഓടിച്ചു.

അണ്ണന്റെ കാൽ മൊത്തൊവൂ. എന്റെ തേൻ കൊണ്ടു നനഞ്ഞു. അണ്ണന്റെ പിടിയുള്ളതു കൊണ്ടു ഞാൻ മെല്ലെ കൈകൾ മൂട്ടിൽ നിന്നുമെടുത്തു നേരീരൂന്നു എന്റെ ഭാരം മഴു വൻ എന്റെ കുറുമ്പാടത്തിൽ പതിക്കും വിധം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റു ചെയ്യു, അന്നിട്ടു ഞാൻ മെല്ലെ കുതിരയേ ഒടിക്കാൻ തൂടങ്ങി എനിക്കൂ സൂഘം താങൻ പറ്റിലാന്നു തോന്നി എന്റെ നിപ്ലസ്സിൽ എന്തൊ ഒരു എരിച്ചിൽ പൊലെ നല്ല സൂഘമുള്ള എരിച്ചിൽ ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ എന്റെ രണ്ടു നിപ്പിൾസ്സിലേക്കും അടുപ്പിച്ചു എൻറ് എ.കിളിച്ചു വരുന്ന മാറിടം ഞാൻ എന്റെ കൈകളിൽ എടൂത്തു ഞെരിച്ചു എന്റെ നിപ്പപ്പിൾസ്സ് വിരലുകൾ കൊണ്ടു ഞെരിച്ചു
ഹാഅഅഅഅഅഅആ..ഹമ്മമ്മ്മ. എനിക്കു സൂഘം കൊണ്ടു ഭ്രാന്തു പിടിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ അരയിൽ പിടിച്ചിരികുന്ന അണ്ണന്റെ കൈകൾ എടുത്തു എന്റെ മാറിടത്തിൽ വെച്ച അണ്ണൻ എന്റെ മാറിടം നല്ല പിടിച്ചു തിരുമ്മി എന്റെ കിളിച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞി മൂലകളെ നല്ല ഞെരിച്ചു എന്റെ കണ്ണു വിടരുന്ന നിപ്പിൾസ്സ് പിടിച്ചു ഉടച്ചു മതിവെരാതെ അണ്ണൻ എന്തെ റ്റോപ്പിന്റെ ബട്ടൻ ഊരി എന്റെ മാറിടങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കി അവകൾ പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു

ഞാൻ അണ്ണന്റെ ദെഹ്ടയേക്കു ചാരി എന്റെ കൈകളിൽ ബലം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടത് പോലെ കൈകൾ രണ്ടും ഞാൻ തളത്തിതാഴേക്കൂ ഇട്ടപ്പൊൾ എന്റെ വലത്തേ കൈ ചെന്നു പതിച്ചതു എന്റെ അണ്ണന്റെ വറ്റിപ്പോലെ കമ്പിയായിരിന്ന കുണ്ണയിലാനു ഞാൻ ആ കുണ്ണകൂട്ടനെ മൂണ്ടിനുമുകളിൽകൂടി എന്റെ കൈയ്യിലാക്കി അവനെ പിടിച്ചു അളക്കാൻ തുടങ്ങി അവനെ

എന്റെ കൈ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. അവന്റെ കട മതൽ തലവരെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞു. അവനെ പറിച്ചു എന്റെ കൈയ്യിലെടുക്കണമെന്നു എനിക്കൂ തോന്നി ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അണ്ണൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റി പിന്നെ എന്നെ അവനെ തൊടാൻ സമ്മതിച്ചല്ല ഞാൻ വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗം കാണുന്നതു വരെ ആ കളി തുടർന്നു പിന്നെ ഞാൻ തളർന്നു ഉറങ്ങി….(തുടരും)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts