ആൾ കുട്ടത്തിൽ തനിയെ – 1

മലയാളം കമ്പികഥ – ആൾ കുട്ടത്തിൽ തനിയെ – 1

സമയം എട്ടു മണി വീണ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ചാടിയെണി ചു ദൈവമേ ഇന്ന് അലറാം ചതിച്ചു ഇന്നു നേരത്തെ ഒ ഫിസിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവൾ ബത്രു മിലെക്ക് ഓടി പിന്നെയെല്ലാം ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തില..യിരുന്നു അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവൾ റു മിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടി ഒരു വൈറ്റ് ടി ഷർട്ടും ജിൻസ്സു മാ ണു അവൾ അണിഞ്ഞത് അതിൽ അവളുടെ മാതകത്യം നിറത്തശരീരം തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ണ്ടായിരുന്നു അവൾ വാച്ചിൽ നോക്കി സമയം 8.45 പത്തു മണിയാകുമ്പോൾ ഒഫീസിലെത്തെണം ഒ വർകോട്ട് കൈയ്യിൽ പറ്റിച്ചു പിടിച്ചു അവൾ ഒടി റെയിവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ അത്ര ദുരമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് മാസവസാനമായത് കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ തിരക്കായിരിക്കം ദൈവമോ നിക്കാൻ ഇട നൽക്കണെ ഇട നൽക്കണെ അവൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ആളു കാരണം ഫാറ്റി ഫേമിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ് സ്ഥ അവൾ അളുകൾക്കിടയിലുടെ മുന്നിലെ ക്ക് നടന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരുത്തൻ അറിയാതെ അവളുടെ മുലയ്യിൽ തട്ടി അവൾ ഞ്ഞെട്ടി അയ്യോ അവൾക്ക് നിലവിളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു താൻ തിരക്കു കാരണം ബ്രാ ധരിച്ചില്ല ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്ത് അനർത്ഥങ്ങളാണ് അവൾ പ്ര ട്ടന്ന് ടെയ്യിൻ വരുന്നതിന്റെ അനസ്സ്മെന്റ്: മുഴങ്ങി അളുകൾ തിക്കിതിരക്കി മുന്നോട്ടു പോയി തുടങ്ങി വണ്ടിയിൽ കയറും മുമ്പ് ഈ കോട്ട് ധരിക്കാം അപ്പോൾ ബ്രായിടാത്തത് അർക്കും മനസ്സിലാക്കില്ല അവൾ കോട്ട് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും വണ്ടി വന്നു തിരക്കും കൂടി വന്നു ഒരു അമ്മച്ചി അവളെ തള്ളി അവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കോട്ട് താഴപേയി അവൾ എത്രാ ശ്രമിച്ചിട്ടും
ആ അൾ തിരക്കിൽ കോട്ട് എടുക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല വണ്ടി വന്ന് മുന്നിൽ നിന്നു തന്നെ അരെക്കയെ തള്ളി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി. മുല രണ്ടും ടി ഷർട്ടിൽ കിടന്നു തുള്ളി കളികകയാണ് ജനറൽ കപ്പാർട്ട് മുഴുവൻ അളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിന്നു ഞാൻ ബാത്റു മിനടുത്ത് സ്വലം പിടിച്ചു ഒരാളെ മുടി മുട്ടി അടുത്ത അളുകൾ നിന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അളുകളെ മാത്രമൊ കണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു പിന്നെ ഒരു പോടി എന്നാൽ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദിക്കാരാ ഒരു പെണ്ണ് ബ്രായില്ലാതെ അടുത്ത് നിന്നാൽ അവരത് പരമാവധി അസ്വദിക്കും തിരക്ക് കൂടുന്നതിനനി സരിച്ച് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവൻ തന്നെ മുട്ടിയുരുമുന്നു അവന്റെ ശ്വസം തന്റെ തന്റെ കഴുത്തിന്റെ പിന്നിടിക്കുന്നത് വിണയറിഞ്ഞു വണ്ടി നിങ്ങി തുടങ്ങി പുറക്കിൽ നിന്നവൻ തന്നിലെക്ക് കുടുതൽ അമർന്നു തുടങ്ങി അവൻ തള്ളുന്നതിനാൽ മുമ്പിൽ നിന്നവന്റെ പുറത്ത് എന്റെ മുലകൾ അമരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന് തന്റെ മുലയുടെ മാർ ധവം ഇപ്പോൾ പിടിക്കിട്ടിക്കാണും “ഹോയ് രാജു ” പിറക്കിൽ നിന്നവൻ വിളിച്ചു മുമ്പിൽ നിന്നവൻ വളരെ കഷ്ടപ്ര ട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു തിരിയുമ്പോൾ തന്റെ മുലയിൽ ഒന്നു തെടാനും മറന്നില്ല. അവനെ കണ്ടാൽ ഒരു ഹിന്ദി നടനെപ്പോൽ തോന്നിച്ചു ഒരു കട്ട ബോടി കാരൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ മുല അവാൻ നെഞ്ചിലാണ് രാജുവും മറ്റെ ഹിന്ദിക്കാരനും എന്തെക്കേയെ സംസാരിക്കുന്നായിയിതന്നു ഇതിനിടയിൽ രാജുവിന്റെ കൈ എന്റെ ചന്തിയിൽ മൃതു വായിതലെടി ഞാനെന്നു ത്തെട്ടി ഞാൻ പരമ്മാവധി പിന്നിലെ ക്ക് മാറി പക്ഷെ അവിടെ എന്നെ കാത്തിരുന്നത് അതിലും വലിയ ചതിയ്യായി പ്പോയി പുറകിൽ നിന്നവൻ രണ്ടു കൈകളും കക്ഷത്തിലുടെയിട്ട് മുലകളിൽ പിടിച്ചു കശക്കീ മുമ്പിൽ നിന്നവൻ വായിൽ
വിരൽ വച്ച് കാണിച്ചു മിണ്ടിയാൽ കൊന്ന് കളയും ഞാൻ ചുറ്റിനും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഹിന്ദിക്കാരു മാത്രമെ എന്റെ അടുത്തുള്ളു ഒരു മലയാളി പോലും ഇല്ല അവർ കണ്ടദവം നടികുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇവർ ഒരു ഗാങ് യാരിക്കും രാജുവിന്റെ കൈ ചന്ദിയിലും മറ്റവന്റെ കൈ മുലയിലും സംഹാര താണ്ഡവമാടൻ തുടങ്ങി പുറക്കിൽ നിന്നവൻ ടി ഷർട്ടിന് മുകളിൽ കുടി മുലകൾ കശക്കി ഉsയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ കശക്കിൽ മുല രണ്ടും നി റാൻ തുടങ്ങി മുലന്തെട്ടിൽ അവൻ ത്തെരടാൻ തുടങ്ങി ഇതിടയിൽ രാജു വിന്റെ കൈ എന്റെ ചന്തിയിലെ പരാക്രമം നിരത്തി മുമ്പിൽ വന്നു എന്റെ ജീൻസിന്റെ സിമ്പ് അഴിച്ചു അതിലുടെ കൈ കടത്തി ഇളം റോസ്സ് നിറത്തിലുള്ള പാന്റിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടി രുന്നത് അതിന് മുകളിൽ കുടി അവൻ പുവിനെ തിരുമ്മാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ പുറകിൽ നിന്നവന്റെ കൈ ടി ഷർട്ടിന് ഉള്ളിൽ കടി അവൻ കയറ്റി മൂലയിൽ പിടത്തമിട്ടു ഞാൻ നിന്നു പിടഞ്ഞു ഇ സമയം രാജു എന്റെ പാന്റ് കുറച്ചു താഴെക്ക് ഉരി ഞാൻ ത ട യ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല കഷ്ടിച്ചു പാന്റിക്കത്തക്കവിദത്തിൽ തുട വരെ അവനത് ഉരി ഇ സമയം പുറകിൽ നിന്നവൻ എന്റെ പാന്റി വലിച്ചു താഴ്ത്തി ഇതിടയിൽ രാജു എന്റെ മുല ചപ്പി വലിക്കുണ്ടായിരുന്നു പുറകിൽ നിന്നവൻ അവന്റെ പെരും കണ്ണപുറത്തെടുത്തു ചന്തി വിടവിൽ ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി” ”’ തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts